Serveis inmobiliaris

Tramitació de llicencies i legalitzacions

Ens encarreguem de tramitar totes les llicències d'obra i permisos necessaris per tal d'executar el projecte que vostè desitja. També ens preocupem de les legalitzacions i tramitacions dels serveis que calguin i vetllarem perquè es compleixin els terminis de lliurament de la documentació tècnica del seu projecte.

Plans de viabilitat tècnic-econòmics

Elaborem estudis de projectes des del plantejament de construcció de l'immoble fins al desenvolupament complet d'aquest, sempre tenint en compte la viabilitat tant tècnica com econòmica.

El pla de viabilitat inclou els següents serveis:

  • Disseny predefinit
  • Disseny segons necessitats
  • Recerca dels medis i  recursos necessaris (materials, processos constructius…)
  • Subcontractació de serveis o industrials en cas necessari
  • Estudi econòmic
  • Estudi tècnic

Redacció de projectes

Redactem el projecte que tingui en ment definint al detall la proposta urbanística i la manera com s'estructurarà amb l'objectiu de complir amb els requisits fixats des de l'inici.

Confecció de pressupostos i licitacions d’obres.

Fem una previsió de les despeses i costos del seu projecte, i portem a tràmit la licitació d'obres que requereixi l'administració corresponent.

Estudi de costos de construcció.

Li garantim la confecció d'un projecte executiu per tal de fer un correcte control de costos i fer real la seva idea.

Seguiment de l’execució d’activitats o obres.

Seguirem de prop el projecte en fase d'obra vetllant per la consecució dels objectius inicials i donar resposta a la coordinació dels industrials que intervenen en l'execució.