Gestió de construcció

Informes tècnics de patologies

Elaborem un informe per conèixer l'estat en què es troba la construcció i així poder definir les actuacions correctores necessàries per a la seva subsanació.

Estudi de costos d’execució d’obres

Un cop realitzat l'estudi de costos, vostè podrà saber amb antelació el cost del projecte, així com l'execució d'obra.

Seguiments tècnic-econòmics de l’execució

El director de l'execució de l'obra controlarà quantitativament i qualitativament el projecte i la qualitat de la construcció.

Assessorament de compres i productes

Li aconsellem sobre el material i productes que caldrà utilitzar en la construcció de manera que vostè pugui disposar d'una memòria tècnica dels materials a emprar.

Planificació i seguiment de terminis

Ens assegurem que totes les activitats programades tinguin el temps adequat, i que la seva ubicació en la planificació de l'obra es compleixi en el temps establert.

Contractació d’activitats i obres

Gestionem i tramitem els expedients de contractació per l'obra que ens demana, a més d'altres serveis que calguin com subministraments o altres tramitacions administratives.